หน้าแรก Hilight แม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและครอบครัวสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เป็น “ผู้นำต้องทำก่อน” ขับเคลื่อนโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อขยายผลไปยังพี่น้องประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน