หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 50 พร้อมมอบโอวาทแก่ข้าราชการใหม่ที่เข้ารับการอบรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความอดทนเสียสละ และเน้นย้ำการเรียนรู้ตลอดชีวิต