หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองตราด เชิญชวนทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ ร่วมส่งผลงานเข้ารับการประเมิน “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด” ภายในวันที่ 31 พ.ค. 66 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้จังหวัดตราดโดยพร้อมเพรียงกัน