หน้าแรก ข่าวมหาดไทย เริ่มแล้ว กระทรวงมหาดไทย ผนึกกำลังราชสีห์รุ่นใหม่จัดกิจกรรมนำรณรงค์ “ดีเดย์” เดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้วันดินโลก (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด Great food from good soils for better life awareness months ในเดือน มิ.ย. – ก.ค. 66 พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินเพื่อความยั่งยืนของชีวิต