หน้าแรก Hilight นายกรัฐมนตรีชื่นชมการขับเคลื่อนกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) โดยขอให้ส่งเสริมขยายผลอย่างต่อเนื่องให้เต็มทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยขอให้ช่วยกันส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้