หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 32