หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองนครพนม ชื่นชมอำเภอเรณูนคร จัดประกวดคุ้มบ้าน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง