หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับกระทรวง ครั้งที่ 2 เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ต้นแบบเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และประกอบอาชีพของคนไทย มุ่งสร้างพื้นที่อเนกประสงค์ที่เกิดประโยชน์สูงสุด น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน