หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย สั่งการทุกจังหวัด ใช้กลไกประชารัฐ แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น สร้าง “จังหวัด-อำเภอ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด” พร้อมประกาศสัตยาบันร่วมกันทั่วประเทศ 4 กันยายน 2559