หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัด ใช้กลไกประชารัฐ แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public Participation) ในการป้องกันการทุจริต …คลิกอ่านเพิ่มเติม