หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตประเวศ และติดตามสถานการณ์และคุณภาพน้ำในพื้นที่แก้มลิงตามแนวพระราชดำริบึงหนองบอน