หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยสั่งด่วนทุกจังหวัด เร่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา กำหนดมาตรการทั้งในระยะเร่งด่วน และระยะต่อไปโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน