หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ หรือ โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจระดับพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมดำเนินโครงการฯ ทั่วประเทศ 1 พฤศจิกายนนี้