หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย ติวเข้มบุคลากรในสังกัด สร้างความตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มุ่งลดความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน