หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2561 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยึดหลักการแนวความคิดตามพระราโชบาย 3 หลักการ …คลิกอ่านเพิ่มเติม