หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท.สั่งการให้ ผวจ.ดำเนินการยกระดับตลาดประชารัฐสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และไม่ใช้ภาชนะจากโฟม ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านสุขลักษณะทั่วไป : ความมั่นคงของโครงสร้าง น้ำสะอาดบริการ 2) ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม …คลิกอ่านเพิ่มเติม