หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 65 ปี พร้อมให้โอวาทและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก อส. ที่มีผลงานดีเด่น