หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จัดสัมมนาฯ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เน้นการบูรณาการ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ