หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย จัดเสวนาฯ หัวข้อ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค digital disruptive world” หวังกระตุ้นบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการบริหารงานบุคคลในยุคดิจิทัล