หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ชี้แจงประเด็นข่าว กรณี ข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบการโฆษณาแฝงของธุรกิจน้ำเมาในการจัดงานถนนคนเดินของจังหวัด