หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย หารือร่วม OKMD ขับเคลื่อนแนวทาง “การพัฒนาคน” ผ่านกลไกการเสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในระดับจังหวัด พัฒนาเมืองไปสู่ Learning and smart city เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน