หน้าแรก ข่าวภูมิภาค แดนคนดีศรีสำโรง Kick off “วันดินโลก : World Soil Day” มุ่งขับเคลื่อนตามแนวทาง ทำ 1 ต้องได้มากกว่า 1 พร้อมประชุมสัญจรเครือข่ายโคก หนอง นา สุโขทัย ขยายผล “พึ่งพาตนเอง” มีกิน มีใช้ มีแบ่งปัน อย่างยั่งยืน