หน้าแรก ข่าวภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก ยก “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)” เป็นวาระสำคัญของจังหวัด พร้อมส่งเสริมหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งเป็นพี่เลี้ยงพัฒนาหมู่บ้านข้างเคียงให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน