หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองเพชรบุรี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเสริมพลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพสังคม เน้นย้ำ “ให้โอกาสตัวเอง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก มุ่งพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มีความสุข ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน”