หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยปิดการอบรมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร MOI CAST เน้นย้ำ การทำงานทุกเรื่องต้องบูรณาการคนมหาดไทยด้วยกันแล้วขยายผลไปยังภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักถึงบริบทภูมิสังคม เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน