หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. พร้อมด้วยเลขา มท.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย และร่วมพบปะนักเรียนในพิธีมอบบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เน้นย้ำ “นักเรียนทุกคนต้องเป็นคนดี มีความกตัญญูกตเวที และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ” ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งความสุขอย่างยั่งยืน