หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตามแนวทางบริหารจัดการน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้ว โดยได้เน้นให้ใช้วิธีการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำ…คลิกอ่านเพิ่มเติม