หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านระบบ VCS ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค พร้อมตอบข้อซักถามของจังหวัด