หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 มอบนโนบายเดินหน้าพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) บูรณาการทุกภาคส่วนสู่เป้าหมาย “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข”