หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เป็นประธานเปิดคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ภายใต้โครงการ DELSA ตามปฏิญญา “One ASEAN One Response”