หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร “พระครูโฆสาภิวัฒน์” และ “พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร