หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย โค้ชชิ่งถอดบทเรียนการบริหารงานเชิงพื้นที่ที่ประสบผลสัมฤทธิ์ (Best Practice) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เน้นย้ำ “คน และ ตัวผู้นำ” คือปัจจัยแห่งความสำเร็จ ต้องบูรณาการการทำงาน ทำให้ทุกหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านยั่งยืน” ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน