หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.2 สรุปผลการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนฯ ย้ำการแก้ปัญหาด้วยกลไกประชารัฐ ตั้งเป้าให้ทุกตำบลสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงอย่างน้อย 1 ราย เพื่อผลอย่างเป็นรูปธรรม